Izobraževanja

Izobraževanja za strokovne delavce CSD

Prihajajoča izobraževanja

Januar

25. januar 2018 (četrtek)

Matijana Romih

Tehnike vodenja razgovorov na CSD

Predstavitev tehnik in metod dela pri delu z uporabniki ter njihova uporaba, soustvarjanje pogovora v procesu pomoči uporabniku, vzpostavljanje delovnega odnosa, soustvarjanje izvirnega delovnega projekta pomoči, raziskovanje življenjskega sveta uporabnika, tehnike vodenja pogovora s posameznikom.

Februar

6. februar 2018 (torek)

CSD Šiška

Znanka d.o.o. Simona Mlakar Frumen in Majda Šavko

Komunikacijski trening

Za zaposlene v centrih za socialno delo je poleg kakovostnega strokovnega znanja najpomembnejša veščina komunikacija. Uspešna komunikacija odločilno vpliva na uspeh socialno-varstvenih storitev. Predavanje z delavnicami.

15. februar 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Suzana Oreški, predsednica Društva Altra

Delo s svojci oseb s težavami v duševnem zdravju

Starši, partnerji in druge bližnje osebe imajo pomembno vlogo pri okrevanju svojega obolelega družinskega člana in potrebujejo pomoč pri prepoznanju te vloge, a hkrati tudi zavedanje o skrbi zase. Večina svojcev ne ve, kako ravnati in se praviloma znajdejo v situaciji, ki jim ni blizu in je ne obvladujejo. To se kaže kot duševna stiska, ki jo lahko vidimo po njihovem vedenju, čustvovanju in razmišljanju (zaskrbljenost, potrtost, razdražljivost, ukazovalnost, nesramnost, pretirana motiviranost, pa tudi sram, zanikanje, izogibanje, itn). Seminar omogoča seznanitev s psihosocialnim modelom, z njegovimi metodami, oblikami in veščinami dela, ki so potrebne za delo s svojci in bližnjimi. Svojci ali bližnji imajo “pravico” do t. i. svojega “načrta obravnave”, ki vključuje različne pristope in faze, ki je prilagojen njihovi zgodbi in stiski.

22. februar 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Iztok Šimek, upokojeni kriminalistični inšpektor specialist v Skupini za mladoletniško kriminaliteto

Prevenitvno delo z mladostniki-vprašanja in dileme ob zaznavi spletnega nasilja

S povečanjem števila uporabnikov spleta se povečujejo tudi nevarnosti spleta. Na seminarju se bomo osredotočili na spletno nasilje med vrstniki,spletno zlorabo in spolno izkoriščanje otrok. V prvem delu bo predstavljen zakonski ovir in predpisi na področju ukrepanja ob zaznavi nasilja, spletnega nasilja in izkoriščanja. V drugem delu bo predavatelj predstavil programe in orodja za pomoč pri preventivnem delu. Kot kriminalistični inšpektor specialist je preiskoval ali obravnaval mnoge primere različnega nasilja nad in med vrstniki, tudi s pomočjo strokovnih delavcev in delavk na CSD. Na teh primerih iz prakse bo odgovoril na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo pri delu z nasiljem med ali nad mladostniki.

Marec

1. marec 2018 (četrtek)

Mag. Nataša Belopavlovič, Mag. Mojca Fon Jager

Delovna razmerja in napredovanje javnih uslužbencev

V okviru seminarja bo predstavljen Zakon o delovnih razmerjih v povezavi z Zakonom o javnih uslužbencih ter sklepanje pogodb o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ter spremembe in novosti na področju delovno pravne zakonodaje. Na seminarju bo možnost tudi za vprašanja udeležencev.

6. marec 2018 (torek)

CSD Šiška

Jožica Novak, Mateja De Reya

DRUŽINSKI POMOČNIK IN OPROSTITVE

Vsebina seminarja:

 • zakonski okvir in predpisi, ki urejajo institut družinskega pomočnika;
 • pregled in predstavitev pravice;
 • naloge in obveznosti družinskih pomočnikov; postopek do uveljavljanja pravice na CSD;
 • ugotovitveni postopek za plačilo pravice in oprostitev plačila;
 • sofinanciranje SVS s strani občine, odtujitev in obremenitev nepremičnin;
 • spremljanje dela družinskega pomočnika in letna poročila.

22. marec 2018 (četrtek)

Irena Potočar Papež

DELO V SPLOŠNIH SLUŽBAH

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem, na temo pravilne rabe slovenskega jezika pri sestavljanju uradnih dokumentov in vsakodnevni rabi slovenskega jezika. Namen seminarja je osvežiti jezikovna pravila in se seznaniti se z jezikovnimi novostmi. Poudarek bo na tem, kako ustrezno napisati besedila (dopis, odgovor na pritožbo, pojasnilo, odločba, zapisnik, poročilo). Praktični del bo izveden v obliki pisanja sestavkov (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, sklanjanje, nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje), bonton in pravila pri e-pošti ter aktualne spremembe pravopisa.

27. marec 2018 (torek)

Dubravka Hrovatič

Nasilje nad starejšimi

Ko govorimo o nasilju v družini, ne moremo spregledati nasilja nad starejšimi. Zakonitosti in dinamika nasilja nad starejšimi so podobni tistim, s katerimi opredeljujemo nasilje nad ženskami in nasilje nad otroki. Največ nasilja nad starejšimi se namreč dogaja doma, v partnerskih in sorodstvenih odnosih, in tam, kjer so starejši v odvisnem odnosu. Predavateljico bo osvetlila problem nasilja nad starejšimi in z delavnico predstavila primer pristopa k pomoči in reševanju stiske žrtve.

April

5. april 2018 (četrtek)

Predavatelji bodo znani naknadno (CSD Postojna, Urad za oskrbo in integracijo migrantov)

USPOSABLJANJE ZA DELO Z MLADOLETNIMI MIGRANTI BREZ SPREMSTVA

Predstavitev postopka dela z mladoletnikom brez spremstva, razmejitev pristojnosti,iskanje odgovorov na vprašanja, ki so se pojavila v praksi.

17. april 2018 (torek)

Jelena Polak, Nataša Košiček

SKRBNIŠTVO ZA POSEBEN PRIMER

Na seminarju bo v prvem delu predstavljen namen skrbništva in vrste skrbništva, s poudarkom na skrbništvu za posebni primer. Prikazani bodo primeri sklenitve pravnih poslov s prikazom primerov iz prakse - sodelovanje centrov za socialno delo in sodišč. V drugem delu bo podrobno predstavljen postopek postavitve skrbnika za posebni primer. V zadnjem delu seminarja bo zaključek z delavnico, kjer bodo udeležencem predstavljeni različni praktični primeri in rešitve, sodne prakse. Izvajalki bosta podali tudi odgovore na vprašanja udeležencev.

19. april 2018 (četrtek)

Matjaž Remic

ZUP - obnovitveni seminar

Zakon o splošnem upravnem postopku-seminar je primeren za nove delavce na CSD, ki opravljajo naloge po ZUP-u.

24. april 2018 (torek)

CSD Šiška

Mateja Škorc

CELOSTNO OBVLADOVANJE STRESA

Izkustvena delavnica – predstavitev tehnik in metod krepitve moči in opolnomočenje strokovnih delavcev na CSD, spoprijemanje s težavami in načini reševanja težav.

26. april 2018 (četrtek)

Maksimiljana Mali, Metoda Maj

IZDELAVA OCENE PRIMERNOSTI KANDIDATA ZA IZVAJANJE REJNIŠTVA

Preverjanje formalnih meril za ustreznost kandidatov, razmejitev kandidati za rejništvo in posvojitev (pasti). Informativni pogovor s kandidatom, obisk na domu, usmerjen intervju za spoznavanje kandidata in družine, izdelava psihološkega mnenja, prikaz primerov, vaje v obliki pisanja ocene primernosti.

Maj

8. maj 2018 (torek)

CSD Šiška

Mojca Urek, Milko Poštrak

ZAPISOVANJE V SOCIALNEM DELU

Seminar je namenjen zapisovanju, poročanju in dokumentiranju dela. Zapisi naj bi v vseh fazah nastajanja in ravnanja z njimi odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Zapiski niso nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so obenem že dejanja. Imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila,… Prav tako lahko izrazijo neenakomerno razporeditev moči med strokovnjaki in uporabniki. Človeka naj bi njegova zgodba krepila in ne še dodatno slabila njegovo moč in nadzor nad življenjem. Zato je ena glavnih nalog zapisovanja iskati rešitve, kako zagotoviti vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in pri poročanju.

17. maj 2018 (četrtek)

dr. Ljubica Marjanovič Umek

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA OTROKA

Predavateljica bo predstavila razvojno psihologijo otroka-znanje, ki je potrebno, da lahko strokovno delo primerno prilagodimo uporabniku, v tem primeru otroku. Predavanje in delavnica.

24. maj 2018 (četrtek)

Predavatelji bodo znani naknadno.

RAČUNOVODSTVO ZA VODSTVENE DELAVCE

Novosti ob reorganizaciji.

29. maj 2018 (torek)

Matijana Romih, Melita Žontar

OSEBNA POMOČ

Seminar je namenjen strokovnim delavcem, ki navedeno storitev opravljajo ali se pripravljajo na opravljanje le te. V prvem delu bodo predstavljena izhodišča za izvajanje osebne pomoči ter uporaba možnih tehnik pogovora z uporabniki storitev. V drugem delu bo sledila delavnica, kjer bodo obravnavani izzivi vzpostavljanja delovnega odnosa v okviru storitve in prehajanje v izvajanje različnih javnih pooblastil.

31. maj 2018 (četrtek)

Matjaž Remic

ZUP- nadaljevalni

Odgovori na posamezna vprašanja in reševanje specifičnih dilem, ki so se pojavila v praksi.

Junij

12. junij 2018 (torek)

Predavatelji bodo znani naknadno.

DEMENCA IN PALIATIVNA OSKRBA - v luči dolgotrajne oskrbe za starejše

Sensibilizacijski seminar in predstavitev trendov na področju strokovnega dela in oskrbe .

September

13. september 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Neža Miklič

POGOVOR Z OTROKOM V KRIZNIH SITUACIJAH

Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme.

20. september 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Tina Bergant, dr. med. in asistenti

VZPOSTAVLJANJE DELOVNEGA ODNOSA Z OTROKI IN MLADOSTNIKI GLEDE NA NJIHOVE RAZVOJNE POSEBNOSTI

 • Razvoj otrok in mladostnikov,
 • odnosna kompetentnost,
 • zaščita lastne profesionalne integritete.

27. september 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Različni predavatelji (Hospic, UKC)

PROCES ŽALOVANJA

Strokovni delavci se pogosto srečujejo z uporabniki, ki se poleg stisk in težav, zaradi katerih so se obrnili po pomoč, znajdejo tudi v procesu žalovanja, ki zavira in prepreči v rešitev usmerjeno sodelovanje uporabnika in strokovnega delavca, zato je pomembno, da ta proces razumemo. Vzrok smrti je pomemben dejavnik od katerega je odvisno, kako se bodo žalujoči soočali z izgubo. Prepoznavanje potreb žalujočih, ki izhajajo tudi iz različnih vzrokov smrti, je pomembno zaradi ustreznega nudenja podpore in pomoči tistim žalujočim, ki jo potrebujejo.

Oktober

4. oktober 2018 (četrtek)

dr. Marija Anderluh

DELO Z OTROKOM Z ADHD

Predstavitev oddelka za otroško psihiatrijo, terapevtsko delo z otroci, možne oblike pomoči in namestitve, delo s starši, medinstitucionalno povezovanje.

18. oktober 2018 (četrtek)

Znanka d.o.o.

TRENING USPEŠNEGA TIMSKEGA SODELOVANJA

Sposobnost za ustvarjalno sodelovanje in vodenje ljudi je ključna pri timskem delu. Vsako sodelovanje vključuje posameznike, ki predstavljajo množico različnih, pogosto tudi nasprotujočih stilov medosebnega delovanja. Različnost pogosto jemljemo kot zaviralno dejstvo, ker se v njej ne znajdemo in ker pogosto povzroča napetosti in konflikte. Vse to nam krade dragoceni čas in energijo, zmanjšuje učinkovitost in motiviranost posameznika in skupine. Na ta način se vse premalo izkoristijo potenciali, tako pomembni za zadovoljstvo posameznikov in uspeh organizacije.
Na delavnici bomo spoznali poti, kako:

 • razvijati in izboljševati komunikacijske spretnosti,
 • razumeti skrivno interakcijo v skupini,
 • uspešno reševati konflikte,
 • spodbujati motivacijo in ustvarjalno sodelovanje članov tima.

25. oktober 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Mag. Miha Derganc

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI NA CSD

Trening upravljanja s človeškimi viri na CSD (podrobna vsebina bo znana naknadno).

November

8. november 2018 (četrtek)

Marijana Kanduti

ODNOSI Z MEDIJI IN TRENING JAVNEGA NASTOPANJA

Izkustvena delavnica, urjenje, trening z vsebino: prepričljiv nastop v medijih in drugega javnega nastopanja, komuniciranje pred kamero ob izbruhu nepredvidenih dogodkov, osnove nastopanja pred kamero, izjava za medije, priprava izjav, sporočil za različne ciljne javnosti v krizni situaciji.

15. november 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Alenka Rebula in Josipa Prebeg

KREPITEV MOČI STROKOVNIH DELAVCEV IN DELAVK

Na izkustvenem seminarju bodo udeleženci spoznali in vadili postopke, s katerimi je mogoče ustvarjalno poiskati v kolektivu zase položaj, ki najbolj odgovarja osebnim potrebam posameznika in v katerem lahko vsak daje od sebe največ in se počuti najbolj varnega in upoštevanega.
Prikazane bodo temeljne potrebe osebja, ko gre za delo z ljudmi, in možnosti, da se strokovni delavci povežejo, podpirajo in sodelujejo prid osebne in skupinske učinkovitosti.

27. november 2018 (torek)

dr. Igor Areh

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO FORENZIČNEGA INTERVJUJA Z OTROKOM

Dr. Igor Areh prevaja v slovenščino NICHD – protokol intervjuvanja otrok na podlagi katerega bo izvedel usposabljanje za intervjuvanje otroka, ki bo temeljilo pretežno na urjenju in ne na predavanjih.

29. november 2018 (četrtek)

MDDSZ in drugi izvajalci bodo znani naknadno.

VARSTVO INVALIDOV

(Zakon o osebni asistenci in drugo)

December

13. december 2018 (četrtek)

Znanka d.o.o.

KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI STRANKAMI

Delavnica ponuja uporabne pristope za uspešno telefonsko in osebno komunikacijo z zahtevnimi strankami v različnih situacijah iz poslovne prakse udeležencev.

 • Seznaniti udeležence s temelji uspešne komunikacije in dela z zahtevnimi strankami.
 • Predstaviti veščine za učinkovito reševanje sporov in vodenja poslovnega pogovora s stranko.
 • Spoznati temelje obvladovanja težavnih situacij pri delu z ljudmi.

14. december 2018 (petek)

Znanka d.o.o.

KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI STRANKAMI

Delavnica ponuja uporabne pristope za uspešno telefonsko in osebno komunikacijo z zahtevnimi strankami v različnih situacijah iz poslovne prakse udeležencev.

 • Seznaniti udeležence s temelji uspešne komunikacije in dela z zahtevnimi strankami.
 • Predstaviti veščine za učinkovito reševanje sporov in vodenja poslovnega pogovora s stranko.
 • Spoznati temelje obvladovanja težavnih situacij pri delu z ljudmi.


Na vrh
{> {piwik}}